ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2013 daite [ga] daite ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 áraslann [ga] áraslann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 tranglam [ga] tranglam ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 timpeallán [ga] timpeallán ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 thall ansin [ga] thall ansin ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 teanga ardleibhéil [ga] teanga ardleibhéil ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Teach an Ard-Mhéara [ga] Teach an Ard-Mhéara ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 tarraing as [ga] tarraing as ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 tar anall [ga] tar anall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 talcam [ga] talcam ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 sócamais [ga] sócamais ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 strambán [ga] strambán ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 steall amach [ga] steall amach ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 stallaí [ga] stallaí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 soineann [ga] soineann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 seamlas [ga] seamlas ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 scaglann [ga] scaglann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Sann [ga] Sann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 san earrach [ga] san earrach ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 san airdeall [ga] san airdeall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 sainiarratas [ga] sainiarratas ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 rótharraingt [ga] rótharraingt ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 rannán dlí [ga] rannán dlí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 plandlann [ga] plandlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 os ard [ga] os ard ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ollardú [ga] ollardú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 obrádlann [ga] obrádlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 núiseanna [ga] núiseanna ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Na Gardaí [ga] Na Gardaí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 meigeall [ga] meigeall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ