ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2013 sainiarratas [ga] sainiarratas ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 rótharraingt [ga] rótharraingt ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 rannán dlí [ga] rannán dlí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 plandlann [ga] plandlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 os ard [ga] os ard ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ollardú [ga] ollardú ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 obrádlann [ga] obrádlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 núiseanna [ga] núiseanna ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Na Gardaí [ga] Na Gardaí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 meigeall [ga] meigeall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 mealltar le [ga] mealltar le ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 meall leat [ga] meall leat ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 mallmhuir [ga] mallmhuir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 m'anam! [ga] m'anam! ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 log ann [ga] log ann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 leachtlann [ga] leachtlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 le greann [ga] le greann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 le barr áidh [ga] le barr áidh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Inse Ghall [ga] Inse Ghall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 in ard a chinn [ga] in ard a chinn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 iarratasóir [ga] iarratasóir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ianlann [ga] ianlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 iall bróige [ga] iall bróige ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 i bhfarraige [ga] i bhfarraige ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 hata ard [ga] hata ard ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 halla baile [ga] halla baile ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 grúdlann [ga] grúdlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gruama [ga] gruama ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 grean [ga] grean ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 greamú do [ga] greamú do ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ