ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
09/07/2013 mealltar le [ga] mealltar le ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 meall leat [ga] meall leat ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 mallmhuir [ga] mallmhuir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 m'anam! [ga] m'anam! ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 log ann [ga] log ann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 leachtlann [ga] leachtlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 le greann [ga] le greann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 le barr áidh [ga] le barr áidh ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 Inse Ghall [ga] Inse Ghall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 in ard a chinn [ga] in ard a chinn ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 iarratasóir [ga] iarratasóir ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 ianlann [ga] ianlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 iall bróige [ga] iall bróige ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 i bhfarraige [ga] i bhfarraige ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 hata ard [ga] hata ard ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 halla baile [ga] halla baile ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 grúdlann [ga] grúdlann ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gruama [ga] gruama ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 grean [ga] grean ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 greamú do [ga] greamú do ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 go mall [ga] go mall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 go dall [ga] go dall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gearrthán [ga] gearrthán ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gearrchuid [ga] gearrchuid ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] gearrbhrístí ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gearradh ar [ga] gearradh ar ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gearr-léas [ga] gearr-léas ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gan í [ga] gan í ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gan é [ga] gan é ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ
09/07/2013 gan chiall [ga] gan chiall ਉਚਾਰਨ BridEilis ਵੱਲੋਂ