ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 BBC Radiophonic Workshop [en] BBC Radiophonic Workshop ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/05/2013 caramelly [en] caramelly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2013 agile [en] agile ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
05/05/2013 hostile [en] hostile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2013 infantile [en] infantile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2013 San Francisco [en] San Francisco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2013 NBC [en] NBC ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
15/02/2013 carbon cycle [en] carbon cycle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2013 route [en] route ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
11/01/2013 Streptocarpus [en] Streptocarpus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2013 Avril [en] Avril ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
11/01/2013 Hampshire [en] Hampshire ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 rabid [en] rabid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 Mario [en] Mario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 Sonic the Hedgehog [en] Sonic the Hedgehog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 muthoot [en] muthoot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 buttball [en] buttball ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 Kenen Flaglar [en] Kenen Flaglar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 Terry Callier [en] Terry Callier ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 Belmopan [en] Belmopan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 Marcel Broodthaers [en] Marcel Broodthaers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 Wikipedia [en] Wikipedia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 Nutter Butter [en] Nutter Butter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 novelty [en] novelty ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 Los Angeles [en] Los Angeles ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 geotectonics [en] geotectonics ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 antisemitism [en] antisemitism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 caramelize [en] caramelize ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2013 caramel [en] caramel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ