ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 gamine [en] gamine ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 bon ton [en] bon ton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 orthogenesis [en] orthogenesis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 obviates [en] obviates ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 prosector [en] prosector ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 arrogates [en] arrogates ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 hylotheism [en] hylotheism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 kiang [en] kiang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 defunctionalization [en] defunctionalization ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 evening out [en] evening out ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 religionists [en] religionists ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 Say Yay! [en] Say Yay! ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 Sound of silence [en] Sound of silence ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 Falling stars [en] Falling stars ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 black out [en] black out ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 severance pay [en] severance pay ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 foreclosure [en] foreclosure ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 nothing doing [en] nothing doing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 where've [en] where've ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 graduate [en] graduate ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 endorse [en] endorse ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 flunk [en] flunk ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 blip [en] blip ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 adelgids [en] adelgids ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 cineol [en] cineol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 crinose [en] crinose ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 lyncean [en] lyncean ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 rabbanim [en] rabbanim ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 weariness [en] weariness ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
13/05/2016 abuse [en] abuse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ