ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 exists [en] exists ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/06/2010 repent [en] repent ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 arguments [en] arguments ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 commingled [en] commingled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 bonds [en] bonds ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 nails [en] nails ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 all nighter [en] all nighter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 hem and haw [en] hem and haw ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 reupholster [en] reupholster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 CNET [en] CNET ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 sanctimony [en] sanctimony ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 impressions [en] impressions ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 persuasively [en] persuasively ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 memorable [en] memorable ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/06/2010 celled [en] celled ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/06/2010 clofibrate [en] clofibrate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/06/2010 stammel [en] stammel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2010 laying [en] laying ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2010 holding [en] holding ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/05/2010 keeping [en] keeping ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/05/2010 unequally [en] unequally ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 foiled [en] foiled ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 tyrant [en] tyrant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 Induced [en] Induced ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 massacring [en] massacring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 millennial [en] millennial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 Undecided [en] Undecided ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
28/05/2010 regality [en] regality ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 estimable [en] estimable ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 anachronistic [en] anachronistic ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ