ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 dolcelatte [it] dolcelatte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 equina [it] equina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 dilatare [it] dilatare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 levriero [it] levriero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 recalcitrare [it] recalcitrare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 ribattere [it] ribattere ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 fermacravatta [it] fermacravatta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 benefattore [it] benefattore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 devastatore [it] devastatore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 staffe [it] staffe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 improvvisa [it] improvvisa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 purosangue [it] purosangue ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 meticcio [it] meticcio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 fronteggiare [it] fronteggiare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 diroccato [it] diroccato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 irrisolte [it] irrisolte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 frusciare [it] frusciare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 fruscio [it] fruscio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
28/05/2010 istantaneo [it] istantaneo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/05/2010 concreto [it] concreto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2010 Federico Marchetti [it] Federico Marchetti ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/05/2010 Simone Pepe [it] Simone Pepe ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/05/2010 Giuseppe Rossi [it] Giuseppe Rossi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/05/2010 assassinato [it] assassinato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
27/05/2010 Marcello Lippi [it] Marcello Lippi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
27/05/2010 contemporaneamente [it] contemporaneamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Goffredo [it] Goffredo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Pancrazio [it] Pancrazio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Pantaleone [it] Pantaleone ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Pasqualina [it] Pasqualina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ