ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Pasqualino [it] Pasqualino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Pierina [it] Pierina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Piera [it] Piera ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/05/2010 Pietrina [it] Pietrina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Prudenzio [it] Prudenzio ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
24/05/2010 Porfirio [it] Porfirio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Geltrude [it] Geltrude ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Gerolamo [it] Gerolamo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Giraldo [it] Giraldo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Giuseppa [it] Giuseppa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Giustina [it] Giustina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Giustino [it] Giustino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 Graziana [it] Graziana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
24/05/2010 correzione [it] correzione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2010 Plinio il Vecchio [it] Plinio il Vecchio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/05/2010 a te [it] a te ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/05/2010 guida [it] guida ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 apri [it] apri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2010 irragionevolezza [it] irragionevolezza ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/05/2010 azzurrognolo [it] azzurrognolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 pendola [it] pendola ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 orologio a cucù [it] orologio a cucù ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/05/2010 orologio da polso [it] orologio da polso ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
18/05/2010 orologio da taschino [it] orologio da taschino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 monile [it] monile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 collanina [it] collanina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 pendente [it] pendente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 pendaglio [it] pendaglio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 fermaglio [it] fermaglio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/05/2010 spilla [it] spilla ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ