ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/05/2010 Ambrogio de Predis [it] Ambrogio de Predis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2010 Antonio María Zanetti [it] Antonio María Zanetti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2010 Gigio Artemio Giancarli [it] Gigio Artemio Giancarli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2010 codicillo [it] codicillo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2010 cellentani [it] cellentani ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/05/2010 risponditore [it] risponditore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2010 Francesco Algarotti [it] Francesco Algarotti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2010 cella [it] cella ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/05/2010 tacca [it] tacca ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/05/2010 dolcezza [it] dolcezza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2010 Giovanni Maria Cecchi [it] Giovanni Maria Cecchi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2010 Leonardo Bruni [it] Leonardo Bruni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2010 sempreverde [it] sempreverde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2010 manipolatore [it] manipolatore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/05/2010 Pitti [it] Pitti ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
02/05/2010 appartenere [it] appartenere ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/04/2010 Siena [it] Siena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 Francesco Francia [it] Francesco Francia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 Filippo Palizzi [it] Filippo Palizzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 Francesco Furini [it] Francesco Furini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 Orazio Borgianni [it] Orazio Borgianni ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 Giovanni da Milano [it] Giovanni da Milano ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
30/04/2010 Francesco Rustici [it] Francesco Rustici ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 Sassetta [it] Sassetta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 Luigi Russolo [it] Luigi Russolo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 Elisabetta [it] Elisabetta ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 tagliata [it] tagliata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 approssimativamente [it] approssimativamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/04/2010 realtà [it] realtà ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/04/2010 Bernardo Strozzi [it] Bernardo Strozzi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ