ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 mantra [en] mantra ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 artfully [en] artfully ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 forgoing [en] forgoing ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 overside [en] overside ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 judgement [en] judgement ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 photoreceptor [en] photoreceptor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 colonize [en] colonize ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 prime [en] prime ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 slipshod [en] slipshod ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2009 bondage [en] bondage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 subdominant [en] subdominant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 circumpolar [en] circumpolar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 refuelling [en] refuelling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 hornet [en] hornet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 habitat [en] habitat ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 bicoastal [en] bicoastal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 musculature [en] musculature ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 invertebrate [en] invertebrate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 keratin [en] keratin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 outermost [en] outermost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 functional [en] functional ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
21/10/2009 secretion [en] secretion ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 innermost [en] innermost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 thermoregulation [en] thermoregulation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 synchrony [en] synchrony ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 waterfowl [en] waterfowl ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 peacock [en] peacock ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 fledged [en] fledged ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 grackle [en] grackle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/10/2009 corpses [en] corpses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ