ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 Honorificabilitudinitatibus [en] Honorificabilitudinitatibus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 supercalifragilisticexpialidocious [en] supercalifragilisticexpialidocious ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 vineyard [en] vineyard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 captain [en] captain ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 servility [en] servility ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 ginormous [en] ginormous ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 crystallize [en] crystallize ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 Thomas Tomkins [en] Thomas Tomkins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 Agnes Martin [en] Agnes Martin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 Baton Rouge [en] Baton Rouge ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 acquiesce [en] acquiesce ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 Daniel Craig [en] Daniel Craig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 Eratosthenes [en] Eratosthenes ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 prefer [en] prefer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 womanly [en] womanly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 yachter [en] yachter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 you've [en] you've ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 accordingly [en] accordingly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 baccalaureate [en] baccalaureate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 handsome [en] handsome ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 Richard Dawkins [en] Richard Dawkins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 disaster [en] disaster ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 petrochemical [en] petrochemical ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 poopy [en] poopy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 default [en] default ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 enumerate [en] enumerate ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 spinach [en] spinach ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 duck [en] duck ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 superconductivity [en] superconductivity ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2012 disturbed [en] disturbed ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ