ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 debit [en] debit ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/04/2008 debt [en] debt ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 tsunami [en] tsunami ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 license [en] license ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/04/2008 chat [en] chat ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 online [en] online ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 search [en] search ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 easy [en] easy ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/04/2008 many [en] many ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 lady [en] lady ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 all [en] all ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 yourself [en] yourself ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/04/2008 Ruby [en] Ruby ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 Starbucks [en] Starbucks ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 apricot [en] apricot ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/04/2008 Nebuchadnezzar [en] Nebuchadnezzar ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ