ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 ゴールデン街 [ja] ゴールデン街 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 春の七草 [ja] 春の七草 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 乗車 [ja] 乗車 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 緊急事態 [ja] 緊急事態 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 転がる [ja] 転がる ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 にゃ [ja] にゃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 未練 [ja] 未練 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 迷信 [ja] 迷信 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 スープ [ja] スープ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 ちゅ [ja] ちゅ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 みゃ [ja] みゃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 賢い [ja] 賢い ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 ひゃ [ja] ひゃ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 にゅ [ja] にゅ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 にょ [ja] にょ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 ひゅ [ja] ひゅ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 ひょ [ja] ひょ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 ちょ [ja] ちょ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 [ja] 末 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 スキー [ja] スキー ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 姿 [ja] 姿 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 水準 すいじゅん [ja] 水準 すいじゅん ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 スイッチ [ja] スイッチ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 活用 [ja] 活用 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 髪の毛 [ja] 髪の毛 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 火曜 [ja] 火曜 ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 みゅ [ja] みゅ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 みょ [ja] みょ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 りょ [ja] りょ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/06/2015 りゅ [ja] りゅ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ