ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 sdělovací prostředky [cs] sdělovací prostředky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 po jednom [cs] po jednom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2017 kozubek [cs] kozubek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2017 klepátko [cs] klepátko ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2017 organizovaný [cs] organizovaný ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2017 ekologičtější [cs] ekologičtější ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2017 zpětný [cs] zpětný ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2017 malinký [cs] malinký ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2017 charakteristický [cs] charakteristický ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/05/2017 nejekologičtější [cs] nejekologičtější ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 ochlupení [cs] ochlupení ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 pocákat [cs] pocákat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 palačinky [cs] palačinky ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 popis [cs] popis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 jeřáb [cs] jeřáb ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 přání [cs] přání ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 páteř [cs] páteř ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
21/10/2012 žaludek [cs] žaludek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 vlčí mák [cs] vlčí mák ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 základy [cs] základy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 předkrm [cs] předkrm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 razítkový polštářek [cs] razítkový polštářek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 průvod [cs] průvod ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 popelník [cs] popelník ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 vývrtka [cs] vývrtka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 holka [cs] holka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 stonek [cs] stonek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 sedmikráska [cs] sedmikráska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 kolibřík [cs] kolibřík ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/10/2012 recepční [cs] recepční ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ