ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 rabii [ilo] rabii ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 buringetnget [ilo] buringetnget ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 bakes [ilo] bakes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 bangabanga [ilo] bangabanga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 bayyek [ilo] bayyek ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 baket [ilo] baket ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 buaya [ilo] buaya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 bagtit [ilo] bagtit ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/07/2009 bisukol [ilo] bisukol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ