ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 recoger [es] recoger ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2008 pocos [es] pocos ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2008 aunque [es] aunque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 auténtico [es] auténtico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 paciencia [es] paciencia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 refinado [es] refinado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 renegociar [es] renegociar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 oscura [es] oscura ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2008 hecho [es] hecho ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 tigre [es] tigre ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 actriz [es] actriz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 follar [es] follar ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/07/2008 llegar [es] llegar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 geriátrico [es] geriátrico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/07/2008 hipocondríaco [es] hipocondríaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 colchón [es] colchón ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 Cala Blanes [es] Cala Blanes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 navegar [es] navegar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 Francisco de Goya [es] Francisco de Goya ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 Federico García Lorca [es] Federico García Lorca ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 puta [es] puta ਉਚਾਰਨ 5 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/04/2008 toro [es] toro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 Taringa [es] Taringa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 que [es] que ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 Paz Vega [es] Paz Vega ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 Escondido [es] Escondido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 Santander [es] Santander ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/04/2008 Vitoria [es] Vitoria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 General Juan Domingo Perón [es] General Juan Domingo Perón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/04/2008 heterosexual [es] heterosexual ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ