ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 GNUČČI [sv] GNUČČI ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 Bishat [sv] Bishat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/10/2018 Miike Snow [sv] Miike Snow ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 upphakningar [sv] upphakningar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 motig [sv] motig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 farser [sv] farser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 glasklirr [sv] glasklirr ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 slotten [sv] slotten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 portionerna [sv] portionerna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 probiotisk [sv] probiotisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 sjukdomarna [sv] sjukdomarna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 inbillningssjuka [sv] inbillningssjuka ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 åberopande [sv] åberopande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 hoppbacke [sv] hoppbacke ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 vingslag [sv] vingslag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 bigami [sv] bigami ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 smegma [sv] smegma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 vamp [sv] vamp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 stoppat [sv] stoppat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 Sulfid [sv] Sulfid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 destruerar [sv] destruerar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 kontraherande [sv] kontraherande ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 sydlänning [sv] sydlänning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 berlinsk [sv] berlinsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 subversiv [sv] subversiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 talgkörtel [sv] talgkörtel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 destrueras [sv] destrueras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 skärningspunkt [sv] skärningspunkt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 förhållningsråd [sv] förhållningsråd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 direktutsändning [sv] direktutsändning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ