ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 suset [sv] suset ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 klykor [sv] klykor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 tortyrkammare [sv] tortyrkammare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/07/2018 råkopia [sv] råkopia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/12/2013 mögel [sv] mögel ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/02/2013 gratulant [sv] gratulant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2013 Majorna [sv] Majorna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2013 Liseberg [sv] Liseberg ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2013 tömde [sv] tömde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2013 skämd [sv] skämd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/02/2013 hörsam [sv] hörsam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 östkustskt [sv] östkustskt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/11/2012 västkustskt [sv] västkustskt ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 Göteborg [sv] Göteborg ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 vet hut [sv] vet hut ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 pulsåder [sv] pulsåder ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
06/11/2012 regelmässiga [sv] regelmässiga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 upptagningsområdet [sv] upptagningsområdet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 ändamålsenliga [sv] ändamålsenliga ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 ukulele [sv] ukulele ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 Nadja Bogestam [sv] Nadja Bogestam ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 rata [sv] rata ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 hopningspunkt [sv] hopningspunkt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 bilineär [sv] bilineär ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 friidrott [sv] friidrott ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 kartesisk [sv] kartesisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 Ohlins [sv] Ohlins ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 chatt [sv] chatt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/11/2012 skogstillgångar [sv] skogstillgångar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/10/2012 yrkesinriktad [sv] yrkesinriktad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ