ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 träsk [sv] träsk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 Saldo [sv] Saldo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 bedyra [sv] bedyra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 Aktie [sv] Aktie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 drivbänk [sv] drivbänk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 lossa [sv] lossa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 håla [sv] håla ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 obligation [sv] obligation ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 manufaktur [sv] manufaktur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 arkipelag [sv] arkipelag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 kobbe [sv] kobbe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 bukt [sv] bukt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 AIDS [sv] AIDS ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 friland [sv] friland ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 gassa [sv] gassa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 spont [sv] spont ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 nedrig [sv] nedrig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 gass [sv] gass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 gärs [sv] gärs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 sandal [sv] sandal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 härk [sv] härk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 Spalt [sv] Spalt ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 vig [sv] vig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 Haschisch [sv] Haschisch ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 surhet [sv] surhet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 flis [sv] flis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 tapp [sv] tapp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 gula fläcken [sv] gula fläcken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 dosa [sv] dosa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 tjärdal [sv] tjärdal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ