ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 Valium [sv] Valium ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 finkel [sv] finkel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 Rost [sv] Rost ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 mila [sv] mila ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 Michael Vinterfröjd [sv] Michael Vinterfröjd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 sunna (riktning inom islam) [sv] sunna (riktning inom islam) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 shia (riktning inom islam) [sv] shia (riktning inom islam) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 Rödbergen [sv] Rödbergen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 remittans [sv] remittans ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/05/2012 kontrollant [sv] kontrollant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 lunga [sv] lunga ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 inferens [sv] inferens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 solgass [sv] solgass ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 metan [sv] metan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 AT-läkare [sv] AT-läkare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 förnumstig [sv] förnumstig ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 nippran [sv] nippran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 dopklänning [sv] dopklänning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 extrovert [sv] extrovert ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 rökeri [sv] rökeri ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 spelkonsol [sv] spelkonsol ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 allmänning [sv] allmänning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 Konfirmation [sv] Konfirmation ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 mässa [sv] mässa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 Torp [sv] Torp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 nödbedd [sv] nödbedd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 renbetesland [sv] renbetesland ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 gikt [sv] gikt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 spasm [sv] spasm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 sporra [sv] sporra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ