ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 matos [sv] matos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 kondis [sv] kondis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 lillördag [sv] lillördag ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 shah [sv] shah ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 bräm [sv] bräm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 baptism [sv] baptism ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 splittring [sv] splittring ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 sultan [sv] sultan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/05/2012 blomstra [sv] blomstra ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ