ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

juvasul

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

juvasul ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/11/2020 süäüü [vro] süäüü ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/05/2020 tsäi [vro] tsäi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
18/10/2019 Olõq terveq tulõma [vro] Olõq terveq tulõma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2019 Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! [vro] Noh, võtamiq sis sünnüpäävälatsõ tervüses! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/09/2019 tervüses [vro] tervüses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] Võro kiil' om illos kiil'. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 võro kiilʼ [vro] võro kiilʼ ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Aitjumma, häste, kuis hindäl? [vro] Aitjumma, häste, kuis hindäl? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Miä su nimi om? [vro] Miä su nimi om? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kost sa peri olõt? [vro] Kost sa peri olõt? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Pallõsi ütleq tuud viilkõrd [vro] Pallõsi ütleq tuud viilkõrd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Pallõsi kirodaq tuu üles [vro] Pallõsi kirodaq tuu üles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? [vro] Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt võro kiilt? [vro] Kas sa kõnõlõt võro kiilt? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kuis üteldäq ... võro keelen? [vro] Kuis üteldäq ... võro keelen? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Ku pall'o tuu mass? [vro] Ku pall'o tuu mass? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Seo imänd tasos kõgõ iist [vro] Seo imänd tasos kõgõ iist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Seo esänd tasos kõgõ iist [vro] Seo esänd tasos kõgõ iist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kas sa tahasiq tandsiq? [vro] Kas sa tahasiq tandsiq? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Käüq mu mant minemä! [vro] Käüq mu mant minemä! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Mu nimi om ... [vro] Mu nimi om ... ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Ma olõ ... aastakka vana [vro] Ma olõ ... aastakka vana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Ku vana sa olõt? [vro] Ku vana sa olõt? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kas sa saat võro keelest arvo? [vro] Kas sa saat võro keelest arvo? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Ma kõnõlõ-õi võro kiilt [vro] Ma kõnõlõ-õi võro kiilt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Võro Instituut' [vro] Võro Instituut' ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 õkva [vro] õkva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 pudsunudsija [vro] pudsunudsija ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ