ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

juvasul

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

juvasul ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Võro kiil' om illos kiil'. [vro] Võro kiil' om illos kiil'. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Aitjumma, häste, kuis hindäl? [vro] Aitjumma, häste, kuis hindäl? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Miä su nimi om? [vro] Miä su nimi om? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kost sa peri olõt? [vro] Kost sa peri olõt? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Pallõsi ütleq tuud viilkõrd [vro] Pallõsi ütleq tuud viilkõrd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Pallõsi kirodaq tuu üles [vro] Pallõsi kirodaq tuu üles ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? [vro] Kas sa kõnõlõt inglüse kiilt? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kas sa kõnõlõt võro kiilt? [vro] Kas sa kõnõlõt võro kiilt? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kuis üteldäq ... võro keelen? [vro] Kuis üteldäq ... võro keelen? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Ku pall'o tuu mass? [vro] Ku pall'o tuu mass? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Seo imänd tasos kõgõ iist [vro] Seo imänd tasos kõgõ iist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Seo esänd tasos kõgõ iist [vro] Seo esänd tasos kõgõ iist ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kas sa tahasiq tandsiq? [vro] Kas sa tahasiq tandsiq? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Käüq mu mant minemä! [vro] Käüq mu mant minemä! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Mu nimi om ... [vro] Mu nimi om ... ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Ma olõ ... aastakka vana [vro] Ma olõ ... aastakka vana ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Ku vana sa olõt? [vro] Ku vana sa olõt? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Kas sa saat võro keelest arvo? [vro] Kas sa saat võro keelest arvo? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/02/2019 Ma kõnõlõ-õi võro kiilt [vro] Ma kõnõlõ-õi võro kiilt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Seo om mürre piim. [vro] Seo om mürre piim. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! [vro] Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Tulõq õkva siiäq! [vro] Tulõq õkva siiäq! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. [vro] Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. [vro] No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. [vro] Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Taa kesev om üts nurmõvili. [vro] Taa kesev om üts nurmõvili. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. [vro] Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Pudsunudsija um üts majapidämise riist. [vro] Pudsunudsija um üts majapidämise riist. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ