ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

juvasul

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

juvasul ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ Phrase ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
30/11/2017 Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. [vro] Taa pudsunudsija om üts' majapidämismassin. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. [vro] Pikse kotsilõ om hürrümürrü üteld. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Seo om mürre piim. [vro] Seo om mürre piim. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! [vro] Tulku-ui sa taaha minno tsusk'ma joht! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Tulõq õkva siiäq! [vro] Tulõq õkva siiäq! ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. [vro] Taa pütäl' om üts' sääne verenudsija vagõl. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. [vro] No taa rüäjüväserbähtüs om iks üts' määnegiq juuk'. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. [vro] Ku kardohkilõ hämmätüs pääle tetäq, sis saa hää. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Taa kesev om üts nurmõvili. [vro] Taa kesev om üts nurmõvili. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. [vro] Olõ-õi mul parhillaq joht aigo taad asja tetäq. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Pudsunudsija um üts majapidämise riist. [vro] Pudsunudsija um üts majapidämise riist. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
29/11/2017 Võro kiil om võrokõisi imäkiil. [vro] Võro kiil om võrokõisi imäkiil. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
03/09/2016 Tuul naasõl um verrev mäntli säläh. [vro] Tuul naasõl um verrev mäntli säläh. ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2015 abd-raamat om sama, miä aabits [vro] abd-raamat om sama, miä aabits ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
20/11/2015 aabits om kooliraamat [vro] aabits om kooliraamat ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ