ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

juvasul

ਫ਼ੋਰਵੋ ਸੰਪਾਦਕ

juvasul ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
20/06/2012 tetäqtahtminõ [vro] tetäqtahtminõ ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
20/06/2012 maq [vro] maq ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2012 neläpäiv [vro] neläpäiv ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2012 oluq [vro] oluq ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/06/2012 külä [vro] külä ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
12/06/2012 pini [vro] pini ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2012 üts [vro] üts ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2012 kats [vro] kats ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
12/06/2012 kolm [vro] kolm ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 esä [vro] esä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 imä [vro] imä ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Võro maakund [vro] Võro maakund ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Võro [vro] Võro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2012 Võromaa [vro] Võromaa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2011 Maria [et] Maria ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2011 María [et] María ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2011 äe [et] äe ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2011 kirja [et] kirja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
30/08/2011 kultuurtaimena [et] kultuurtaimena ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ