ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
14/04/2016 ¿Por qué? [es] ¿Por qué? ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2009 celos [es] celos ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/06/2009 Gloria Anzaldúa [es] Gloria Anzaldúa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/06/2009 aracnofobia [es] aracnofobia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/06/2009 recipiente [es] recipiente ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/06/2009 leucocito [es] leucocito ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/06/2009 estremecimiento [es] estremecimiento ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/06/2009 Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini [es] Aeropuerto de Ezeiza Ministro Pistarini ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/06/2009 entomólogo [es] entomólogo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/06/2009 oligofrénico [es] oligofrénico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
15/06/2009 presidente del gobierno [es] presidente del gobierno ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 duermo [es] duermo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 íntimas [es] íntimas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 asimetría [es] asimetría ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 negras [es] negras ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 pueda [es] pueda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 pentágono [es] pentágono ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 escucha [es] escucha ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 revisten [es] revisten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 fletarían [es] fletarían ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 pequeños [es] pequeños ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 submarinos [es] submarinos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 alojan [es] alojan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 viaja [es] viaja ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 siniestro [es] siniestro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 Cabo Verde [es] Cabo Verde ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 encontrarse [es] encontrarse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 desastre [es] desastre ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/06/2009 teóricamente [es] teóricamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 preparadas [es] preparadas ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ