ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 kilómetros [es] kilómetros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 corrientes marinas [es] corrientes marinas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 caído [es] caído ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/06/2009 familias [es] familias ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/06/2009 decidieron [es] decidieron ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 especulan [es] especulan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 negado [es] negado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 atenerse [es] atenerse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 luto [es] luto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 aéreo [es] aéreo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 franceses [es] franceses ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 embajador [es] embajador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 rito [es] rito ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 mantenerse [es] mantenerse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 toreros [es] toreros ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 funerario [es] funerario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 preceptivo [es] preceptivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 malsonante [es] malsonante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 farisea [es] farisea ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 importantes [es] importantes ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/06/2009 coherente [es] coherente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 ganas [es] ganas ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 verle [es] verle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 prácticamente [es] prácticamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 asomarse [es] asomarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 mirón [es] mirón ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 descubriendo [es] descubriendo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 Coco Ortega [es] Coco Ortega ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 burdel [es] burdel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 recinto [es] recinto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ