ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 fatales [es] fatales ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/06/2009 bielorruso [es] bielorruso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 rollizo [es] rollizo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 jurídico [es] jurídico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 cerámica Lladró [es] cerámica Lladró ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 diseñadora [es] diseñadora ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 andorrano [es] andorrano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 monegasco [es] monegasco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 luxemburgués [es] luxemburgués ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 belga [es] belga ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 holandés [es] holandés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 polaco [es] polaco ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 moldavo [es] moldavo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 búlgaro [es] búlgaro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 albanés [es] albanés ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 kosovar [es] kosovar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 serbio [es] serbio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 bosnio [es] bosnio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 croata [es] croata ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 Esloveno [es] Esloveno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 finlandés [es] finlandés ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 salvadorense [es] salvadorense ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 hondureño [es] hondureño ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 brasileño [es] brasileño ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 batacazo [es] batacazo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 conservador [es] conservador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 fragmentación [es] fragmentación ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 expectativa [es] expectativa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 euroescéptico [es] euroescéptico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 eurófobo [es] eurófobo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ