ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 antojarse [es] antojarse ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 saltar [es] saltar ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 parlamentario [es] parlamentario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 formación [es] formación ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 canciller [es] canciller ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 manifestaciones [es] manifestaciones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 favorecer [es] favorecer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 descalabro [es] descalabro ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 marcharse [es] marcharse ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 desestabilizar [es] desestabilizar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 entusiasta [es] entusiasta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 recuento [es] recuento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 escrutar [es] escrutar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 escaño [es] escaño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 antieuropeísta [es] antieuropeísta ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 hegemonía [es] hegemonía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 erótico [es] erótico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 subversivo [es] subversivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 figurar [es] figurar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 ninfomanía [es] ninfomanía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 poetisa [es] poetisa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 violencia conyugal [es] violencia conyugal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 rúbrica [es] rúbrica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 afrodisiaco [es] afrodisiaco ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 pertenecer [es] pertenecer ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 hipocresía [es] hipocresía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 fetichismo [es] fetichismo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 esquizofrenia [es] esquizofrenia ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
08/06/2009 estético [es] estético ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/06/2009 antiestético [es] antiestético ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ