ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 pradera [es] pradera ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 soltura [es] soltura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 estruendo [es] estruendo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 temporalmente [es] temporalmente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 hemorragia [es] hemorragia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 camposanto [es] camposanto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 mármol [es] mármol ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 sintonía [es] sintonía ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 repunte [es] repunte ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 mullido [es] mullido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 condujo [es] condujo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 incestuoso [es] incestuoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 estrellato [es] estrellato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 someter [es] someter ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 trasladar [es] trasladar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 esclarecidamente [es] esclarecidamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 bélico [es] bélico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 advenimiento [es] advenimiento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 definitivamente [es] definitivamente ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 metafísico [es] metafísico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 matrícula [es] matrícula ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 liderazgo [es] liderazgo ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 prometedor [es] prometedor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 cofundador [es] cofundador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 intrépido [es] intrépido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 fusión [es] fusión ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 trepidante [es] trepidante ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 empeñar [es] empeñar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 despedir [es] despedir ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 esquivar [es] esquivar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ