ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 empapado [es] empapado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 desengaño [es] desengaño ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 insospechado [es] insospechado ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 surcoreano [es] surcoreano ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 desgarrar [es] desgarrar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 bambalina [es] bambalina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 leyenda [es] leyenda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 consagrarse [es] consagrarse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 rebeldía [es] rebeldía ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 aniquilar [es] aniquilar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 antidepresivo [es] antidepresivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 antiséptico [es] antiséptico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 gimnasio [es] gimnasio ਉਚਾਰਨ 4 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 fototipo [es] fototipo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 somnífero [es] somnífero ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 continuamente [es] continuamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 desaconsejar [es] desaconsejar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 propenso [es] propenso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 inmaduro [es] inmaduro ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 estricto [es] estricto ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 inmunológico [es] inmunológico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 acumulativo [es] acumulativo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 intensidad [es] intensidad ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 oncología [es] oncología ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 desarrollador [es] desarrollador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 conllevar [es] conllevar ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 melanoma [es] melanoma ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 erróneo [es] erróneo ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 asignatura [es] asignatura ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 desmontar [es] desmontar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ