ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 afirmativamente [es] afirmativamente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 manifiesto [es] manifiesto ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 innato [es] innato ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 investigador [es] investigador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 sobresalir [es] sobresalir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 adecuar [es] adecuar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 inhibidor [es] inhibidor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 discutido [es] discutido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 crónico [es] crónico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 arterial [es] arterial ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 empeoramiento [es] empeoramiento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 oxicodona [es] oxicodona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 fentanilo [es] fentanilo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 estreñimiento [es] estreñimiento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 esteroideo [es] esteroideo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 farmacológico [es] farmacológico ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
07/06/2009 gástrica [es] gástrica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 duodenal [es] duodenal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 antiinflamatorio [es] antiinflamatorio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 codeína [es] codeína ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 digestivo [es] digestivo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 conveniente [es] conveniente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 gastrointestinal [es] gastrointestinal ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 Ética [es] Ética ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 promover [es] promover ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 posguerra [es] posguerra ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/06/2009 posteriormente [es] posteriormente ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 solventar [es] solventar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 Chile [es] Chile ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
06/06/2009 enchilada [es] enchilada ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ