ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 deglutir [es] deglutir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 embelesador [es] embelesador ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 patatús [es] patatús ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 raquis [es] raquis ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 reembolsar [es] reembolsar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 ingerir [es] ingerir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 cáscara [es] cáscara ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/06/2009 pelillo [es] pelillo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 convivencia [es] convivencia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 pacífica [es] pacífica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 medievalista [es] medievalista ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 admitir [es] admitir ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 subrayando [es] subrayando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 aviones [es] aviones ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 detectado [es] detectado ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 pedazos [es] pedazos ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 flotando [es] flotando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 ha [es] ha ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 podido [es] podido ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 recogido [es] recogido ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/06/2009 armada [es] armada ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 corrientes [es] corrientes ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 marinas [es] marinas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 zapatería [es] zapatería ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/06/2009 indemnización [es] indemnización ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/06/2009 bronce [es] bronce ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
05/06/2009 desbarajuste [es] desbarajuste ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 Araceli [es] Araceli ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 negociar [es] negociar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
05/06/2009 arrastrando [es] arrastrando ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ