ਵਰਤੋਂਕਾਰ:

kardosbalint

kardosbalint ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੋਟਾਂ
25/06/2016
Laci a csoportelső ਉਚਾਰਨ
Laci a csoportelső [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2016
felold ਉਚਾਰਨ
felold [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2016
módosítójel ਉਚਾਰਨ
módosítójel [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2016
Bíró András Zsolt ਉਚਾਰਨ
Bíró András Zsolt [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2016
Kurultáj ਉਚਾਰਨ
Kurultáj [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
Villánykövesd ਉਚਾਰਨ
Villánykövesd [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
arányszám ਉਚਾਰਨ
arányszám [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
elhoz ਉਚਾਰਨ
elhoz [hu] -1 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
elvisz ਉਚਾਰਨ
elvisz [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
édeskevés ਉਚਾਰਨ
édeskevés [hu] -1 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
édesítő ਉਚਾਰਨ
édesítő [hu] -1 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
kártalanítás ਉਚਾਰਨ
kártalanítás [hu] -1 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
ámpolna ਉਚਾਰਨ
ámpolna [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
ampa ਉਚਾਰਨ
ampa [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
akona ਉਚਾਰਨ
akona [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
altáró ਉਚਾਰਨ
altáró [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
akríbia ਉਚਾਰਨ
akríbia [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
alán ਉਚਾਰਨ
alán [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
aneroid ਉਚਾਰਨ
aneroid [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
akkumulál ਉਚਾਰਨ
akkumulál [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
antinómia ਉਚਾਰਨ
antinómia [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
anasztigmát ਉਚਾਰਨ
anasztigmát [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
alluviális ਉਚਾਰਨ
alluviális [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
altaji ਉਚਾਰਨ
altaji [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
ámbitus ਉਚਾਰਨ
ámbitus [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
amfíbia ਉਚਾਰਨ
amfíbia [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
akromatikus ਉਚਾਰਨ
akromatikus [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
akvizíció ਉਚਾਰਨ
akvizíció [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
annotáció ਉਚਾਰਨ
annotáció [hu] 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012
allotróp ਉਚਾਰਨ
allotróp [hu] 0 ਵੋਟਾਂ