ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
25/06/2016 Laci a csoportelső [hu] Laci a csoportelső ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2016 felold [hu] felold ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2016 módosítójel [hu] módosítójel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2016 Bíró András Zsolt [hu] Bíró András Zsolt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
25/06/2016 Kurultáj [hu] Kurultáj ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 Villánykövesd [hu] Villánykövesd ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 arányszám [hu] arányszám ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 elhoz [hu] elhoz ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 elvisz [hu] elvisz ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 édeskevés [hu] édeskevés ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 édesítő [hu] édesítő ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 kártalanítás [hu] kártalanítás ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 ámpolna [hu] ámpolna ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 ampa [hu] ampa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 akona [hu] akona ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 altáró [hu] altáró ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 akríbia [hu] akríbia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 alán [hu] alán ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 aneroid [hu] aneroid ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 akkumulál [hu] akkumulál ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 antinómia [hu] antinómia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 anasztigmát [hu] anasztigmát ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 alluviális [hu] alluviális ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 altaji [hu] altaji ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 ámbitus [hu] ámbitus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 amfíbia [hu] amfíbia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 akromatikus [hu] akromatikus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 akvizíció [hu] akvizíció ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 annotáció [hu] annotáció ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/07/2012 allotróp [hu] allotróp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ