ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
15/02/2009 oivaline [et] oivaline ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2009 kui [et] kui ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/02/2009 ilus [et] ilus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Liisa [et] Liisa ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 karel [et] karel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Aliide [et] Aliide ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Taali [et] Taali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Liisabet [et] Liisabet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Eva [et] Eva ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Stiina [et] Stiina ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Herman [et] Herman ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Arno [et] Arno ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/02/2009 postkaart [et] postkaart ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Oskar [et] Oskar ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Hille [et] Hille ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Liisu [et] Liisu ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Toomas [et] Toomas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Eduard [et] Eduard ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 mari [et] mari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Anton [et] Anton ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Marii [et] Marii ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Jaanus [et] Jaanus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Helda [et] Helda ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Evald [et] Evald ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 uno [et] uno ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Ma olen eestlane [et] Ma olen eestlane ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 aitäh [et] aitäh ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
14/02/2009 malle [et] malle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Arnold [et] Arnold ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
14/02/2009 Aino [et] Aino ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ