ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 traverse [en] traverse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 spherical [en] spherical ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
13/05/2009 Sisyphean [en] Sisyphean ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
13/05/2009 sinecure [en] sinecure ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 miasma [en] miasma ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 mercantile [en] mercantile ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/05/2009 modernity [en] modernity ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 mineralogy [en] mineralogy ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 gala [en] gala ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 loath [en] loath ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/05/2009 Babel [en] Babel ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 deluge [en] deluge ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/05/2009 flaccid [en] flaccid ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ