ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
03/05/2010 connaissances [fr] connaissances ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/03/2010 subitement [fr] subitement ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2010 mélancolie [fr] mélancolie ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/03/2010 Toulouse [fr] Toulouse ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ
01/03/2010 saucisson [fr] saucisson ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/03/2010 hamburger [fr] hamburger ਉਚਾਰਨ 3 ਵੋਟਾਂ
01/03/2010 nonchalant [fr] nonchalant ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
01/03/2010 caca d’oie [fr] caca d’oie ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/03/2010 fenêtre [fr] fenêtre ਉਚਾਰਨ 9 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/03/2010 Qui dois-je annoncer ? [fr] Qui dois-je annoncer ? ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/03/2010 jeune fille au pair [fr] jeune fille au pair ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/03/2010 écran plat [fr] écran plat ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
01/03/2010 pantalon [fr] pantalon ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
01/03/2010 cassoulets [fr] cassoulets ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ