ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 idrotten [sv] idrotten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 hemlösheten [sv] hemlösheten ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 avgiftning [sv] avgiftning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 sex [sv] sex ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 dilettant [sv] dilettant ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 Tore [sv] Tore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 emeritus [sv] emeritus ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 artig [sv] artig ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 vektor [sv] vektor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 Andrejs Dunkels [sv] Andrejs Dunkels ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 självhjälp [sv] självhjälp ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 lönsamt [sv] lönsamt ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 smuggling [sv] smuggling ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 folkhälsan [sv] folkhälsan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 föreningsnivå [sv] föreningsnivå ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 understrykas [sv] understrykas ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 idrottens [sv] idrottens ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 fritidsverksamhet [sv] fritidsverksamhet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 sporter [sv] sporter ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 idrottsevenemang [sv] idrottsevenemang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 besöksnäringen [sv] besöksnäringen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 skilsmässor [sv] skilsmässor ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 familjepolitiken [sv] familjepolitiken ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 familjepolitiska [sv] familjepolitiska ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 föräldraansvaret [sv] föräldraansvaret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 barnfamiljers [sv] barnfamiljers ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 grundförutsättningen [sv] grundförutsättningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 standardlösning [sv] standardlösning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 jämställdhetsbonus [sv] jämställdhetsbonus ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/06/2013 mammor [sv] mammor ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ