ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 сомневаетесь [ru] сомневаетесь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 щедрости [ru] щедрости ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 сочту [ru] сочту ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 неограниченной [ru] неограниченной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 цифру [ru] цифру ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 просим [ru] просим ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2010 жалованья [ru] жалованья ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 указанного [ru] указанного ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 каталогизации [ru] каталогизации ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 приобретаем [ru] приобретаем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 движимом [ru] движимом ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 комиссионных [ru] комиссионных ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 заключении [ru] заключении ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 требуемую [ru] требуемую ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 распорядиться [ru] распорядиться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 колебания [ru] колебания ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 существовала [ru] существовала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 ведете [ru] ведете ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 ругательствами [ru] ругательствами ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 согласии [ru] согласии ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 рас [ru] рас ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 вывела [ru] вывела ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
19/02/2010 гнева [ru] гнева ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 иных [ru] иных ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 составляет [ru] составляет ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 примеривался [ru] примеривался ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 бокалов [ru] бокалов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 прыжка [ru] прыжка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 шею [ru] шею ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
19/02/2010 песочно [ru] песочно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ