ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 задержусь [ru] задержусь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 вёдро [ru] вёдро ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
09/01/2010 ведро [ru] ведро ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 пижамных [ru] пижамных ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 выбегать [ru] выбегать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 накинь [ru] накинь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 поворачивала [ru] поворачивала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 отклоняясь [ru] отклоняясь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 севера [ru] севера ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 текла [ru] текла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 становилась [ru] становилась ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 раскинувшаяся [ru] раскинувшаяся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 птицами [ru] птицами ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 кишела [ru] кишела ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 птички [ru] птички ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 ветку [ru] ветку ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 скакали [ru] скакали ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 трель [ru] трель ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 рассыпав [ru] рассыпав ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 жаворонок [ru] жаворонок ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 полевой [ru] полевой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 запела [ru] запела ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 стебле [ru] стебле ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 сухом [ru] сухом ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 пристроилась [ru] пристроилась ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 птичка [ru] птичка ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 отстранялся [ru] отстранялся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 заботами [ru] заботами ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 раздираемый [ru] раздираемый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 подкрадывающимся [ru] подкрадывающимся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ