ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 пещерные [ru] пещерные ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 волки [ru] волки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 тигры [ru] тигры ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 саблезубые [ru] саблезубые ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 живности [ru] живности ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 мастодонты [ru] мастодонты ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 ивами [ru] ивами ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 жёлтыми [ru] жёлтыми ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 русло [ru] русло ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 позитивного [ru] позитивного ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 негативного [ru] негативного ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 истинность [ru] истинность ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 определить [ru] определить ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/01/2010 малиновками [ru] малиновками ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 предположи [ru] предположи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 ловушку [ru] ловушку ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 уберусь [ru] уберусь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 развернусь [ru] развернусь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 грандиозное [ru] грандиозное ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 прогнать [ru] прогнать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 полил [ru] полил ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 помаслил [ru] помаслил ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 оладью [ru] оладью ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 подцепил [ru] подцепил ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 вилкой [ru] вилкой ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
08/01/2010 согрейся [ru] согрейся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 горячего [ru] горячего ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 остынут [ru] остынут ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 кошачьим [ru] кошачьим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
08/01/2010 придумал [ru] придумал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ