ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 хламом [ru] хламом ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 перекидал [ru] перекидал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 упряжи [ru] упряжи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 мусора [ru] мусора ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 загадке [ru] загадке ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 связаны [ru] связаны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 твёрдая [ru] твёрдая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 толщину [ru] толщину ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 восьмой [ru] восьмой ਉਚਾਰਨ 2 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2010 полая [ru] полая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 твёрже [ru] твёрже ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 безликая [ru] безликая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 разумны [ru] разумны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 коллективно [ru] коллективно ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 стадо [ru] стадо ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2010 полушариями [ru] полушариями ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 столкнёмся [ru] столкнёмся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 исход [ru] исход ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 выкупить [ru] выкупить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 удачливой [ru] удачливой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 нетерпелива [ru] нетерпелива ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 провалилась [ru] провалилась ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 страстью [ru] страстью ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 побочной [ru] побочной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 извращённое [ru] извращённое ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 получая [ru] получая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 собственное [ru] собственное ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 вложила [ru] вложила ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 заняла [ru] заняла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 наскребла [ru] наскребла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ