ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 магазинов [ru] магазинов ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 ископаемым [ru] ископаемым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 покупатели [ru] покупатели ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 йорке [ru] йорке ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 выяснил [ru] выяснил ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 истощённый [ru] истощённый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 разузнать [ru] разузнать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 честную [ru] честную ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 беспокоишься [ru] беспокоишься ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 провинциализм [ru] провинциализм ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 неполноценными [ru] неполноценными ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 нагими [ru] нагими ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 жаркого [сущ.] [ru] жаркого [сущ.] ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 жаркое (сущ.) [ru] жаркое (сущ.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 чувствуют [ru] чувствуют ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 поражения [ru] поражения ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 полного [ru] полного ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 защитная [ru] защитная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 посредственности [ru] посредственности ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 трясине [ru] трясине ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 погряз [ru] погряз ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 дружелюбны [ru] дружелюбны ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 подозревают [ru] подозревают ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 щеголеватый [ru] щеголеватый ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2010 волновать [ru] волновать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 волнует [ru] волнует ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 набрасываются [ru] набрасываются ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 ненадолго [ru] ненадолго ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 сможешь [ru] сможешь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 пренебрегал [ru] пренебрегал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ