ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 извинилась [ru] извинилась ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 состоятельная [ru] состоятельная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 ничтожными [ru] ничтожными ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 состоятельные [ru] состоятельные ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 преодолеть [ru] преодолеть ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 откололся [ru] откололся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 сердитым [ru] сердитым ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 отняла [ru] отняла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 побери [ru] побери ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 завела [ru] завела ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 перекупить [ru] перекупить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 чушь [ru] чушь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 несёшь [ru] несёшь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 финансировать [ru] финансировать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 предлагаешь [ru] предлагаешь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 продолжай [ru] продолжай ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 жёстко [ru] жёстко ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 раскопками [ru] раскопками ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 подарке [ru] подарке ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 рассказав [ru] рассказав ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 разделил [ru] разделил ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 позволь [ru] позволь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 салатом [ru] салатом ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 лезли [ru] лезли ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 возни [ru] возни ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 цыплятами [ru] цыплятами ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 прожить [ru] прожить ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 сумасшедшие [ru] сумасшедшие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 буна [ru] буна ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 глупую [ru] глупую ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ