ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 хватаю [ru] хватаю ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 истощённого [ru] истощённого ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 процедуру [ru] процедуру ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 грязью [ru] грязью ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 глиной [ru] глиной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 вымазанного [ru] вымазанного ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 рассмеялась [ru] рассмеялась ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 вытаскиваю [ru] вытаскиваю ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 отправляюсь [ru] отправляюсь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 выкапывает [ru] выкапывает ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 устанавливать [ru] устанавливать ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2010 претензии [ru] претензии ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 соберём [ru] соберём ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 предложит [ru] предложит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 соберёт [ru] соберёт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 поест [ru] поест ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 холодильнике [ru] холодильнике ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 позаботится [ru] позаботится ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 задержит [ru] задержит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 закончим [ru] закончим ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 поступать [ru] поступать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 отказалась [ru] отказалась ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 налакаетесь [ru] налакаетесь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 ожидают [ru] ожидают ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 ограничиваю [ru] ограничиваю ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 второму [ru] второму ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 коктейли [ru] коктейли ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 закончили [ru] закончили ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 вытаскивает [ru] вытаскивает ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 бизнесе [ru] бизнесе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ