ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 безжалостной [ru] безжалостной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 кажешься [ru] кажешься ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 безжалостное [ru] безжалостное ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 потеряешь [ru] потеряешь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 поставит [ru] поставит ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 дам [ru] дам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 замыслы [ru] замыслы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 разрушило [ru] разрушило ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 порою [ru] порою ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 котле [ru] котле ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 мяса [ru] мяса ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 индейцы [ru] индейцы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 истинная [ru] истинная ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 охочусь [ru] охочусь ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 куропаток [ru] куропаток ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 бью [ru] бью ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 использовал [ru] использовал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 забросил [ru] забросил ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 капканы [ru] капканы ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 ловцом [ru] ловцом ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 охотником [ru] охотником ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 бродягой [ru] бродягой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 приятеле [ru] приятеле ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 создание [ru] создание ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 остановиться [ru] остановиться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 повидаться [ru] повидаться ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 обманывал [ru] обманывал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 кутёж [ru] кутёж ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 выпиваю [ru] выпиваю ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 оценивать [ru] оценивать ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ