ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 скажут [ru] скажут ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 желать [ru] желать ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 тянулся [ru] тянулся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 поленница [ru] поленница ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 сложена [ru] сложена ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 ножки [ru] ножки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 укороченные [ru] укороченные ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 хижиной [ru] хижиной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 скалами [ru] скалами ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 каменными [ru] каменными ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 разрезана [ru] разрезана ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 теснились [ru] теснились ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 ложе [ru] ложе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 бормотал [ru] бормотал ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 потоком [ru] потоком ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 пряталась [ru] пряталась ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 опасен [ru] опасен ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 наблюдаю [ru] наблюдаю ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 борются [ru] борются ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2010 логова [ru] логова ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
10/01/2010 подросли [ru] подросли ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 детишки [ru] детишки ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 лисят [ru] лисят ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 шестерых [ru] шестерых ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 выращивает [ru] выращивает ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 покрыты [ru] покрыты ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 жалостью [ru] жалостью ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 поодаль [ru] поодаль ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 рву [ru] рву ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 выгоните [ru] выгоните ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ