ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 розовых [ru] розовых ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 жёлтых [ru] жёлтых ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 поверили [ru] поверили ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 бесплодной [ru] бесплодной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 владею [ru] владею ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 холмами [ru] холмами ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 распиливать [ru] распиливать ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 вывозе [ru] вывозе ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 теряют [ru] теряют ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 скота [ru] скота ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 выпаса [ru] выпаса ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 матёрый [ru] матёрый ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 замеса [ru] замеса ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 озерце [ru] озерце ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 подённую [ru] подённую ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2010 пологом (сущ.) [ru] пологом (сущ.) ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 мастодонт [ru] мастодонт ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 мчался [ru] мчался ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 кролик [ru] кролик ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 раскачивающийся [ru] раскачивающийся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 поблёскивающие [ru] поблёскивающие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 поблескивающие [ru] поблескивающие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 шаркающая [ru] шаркающая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 шаркающие [ru] шаркающие ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 кошачье [ru] кошачье ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 жарко [ru] жарко ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 сияло [ru] сияло ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 мхом [ru] мхом ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 невысокой [ru] невысокой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 поросшем [ru] поросшем ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ