ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 использую [ru] использую ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 наизготовку [ru] наизготовку ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 выделялся [ru] выделялся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 чётко [ru] чётко ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 лунном [ru] лунном ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 встречались [ru] встречались ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 мигая [ru] мигая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 совиные [ru] совиные ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 выветрились [ru] выветрились ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 подивился [ru] подивился ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 удрала [ru] удрала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 наготове [ru] наготове ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 ружьём [ru] ружьём ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 розам [ru] розам ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 розовом [ru] розовом ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 курятнике [ru] курятнике ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 предсказывала [ru] предсказывала ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 холодной [ru] холодной ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 мокрой [ru] мокрой ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 крадущимся [ru] крадущимся ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 клумба [ru] клумба ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 птичьи [ru] птичьи ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 пронзительные [ru] пронзительные ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 неистовые [ru] неистовые ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 неслись [ru] неслись ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 курятника [ru] курятника ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 лунного [ru] лунного ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 мягкости [ru] мягкости ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 золотая [ru] золотая ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/01/2010 светла [ru] светла ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ