ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
26/12/2011 boucle d'oreille [fr] boucle d'oreille ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/12/2011 branler [fr] branler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2011 belote coinchée [fr] belote coinchée ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2011 Cambodgien [fr] Cambodgien ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2011 Cambodgienne [fr] Cambodgienne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
26/12/2011 Jean-Luc Mélenchon [fr] Jean-Luc Mélenchon ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
26/12/2011 Saint-Cyran [fr] Saint-Cyran ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2011 Jean Cauvin [fr] Jean Cauvin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
09/12/2011 Victor Cousin [fr] Victor Cousin ਉਚਾਰਨ -1 ਵੋਟਾਂ
09/12/2011 Thélème [fr] Thélème ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 cayres [fr] cayres ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 introducteur [fr] introducteur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Sandrine Bonnaire [fr] Sandrine Bonnaire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Jean Graczyk [fr] Jean Graczyk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 beaucoup de [fr] beaucoup de ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Hauteclocque [fr] Hauteclocque ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Stevie Wonder [fr] Stevie Wonder ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Le voyageur [fr] Le voyageur ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Abénakis [fr] Abénakis ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Algonquin [fr] Algonquin ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Malécites [fr] Malécites ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Micmacs [fr] Micmacs ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Naskapis [fr] Naskapis ਉਚਾਰਨ -2 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Œuilly [fr] Œuilly ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Jacques Aumont [fr] Jacques Aumont ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 biennais [fr] biennais ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 La gomme [fr] La gomme ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Le portrait [fr] Le portrait ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਚਾਰਨ
04/12/2011 Darlan [fr] Darlan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
04/12/2011 Thévenet [fr] Thévenet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ