ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
13/02/2014 duften [da] duften ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2014 gudinde [da] gudinde ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/02/2014 opnås [da] opnås ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2014 Taiwan [da] Taiwan ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2014 arrangementer [da] arrangementer ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2014 vildtlevende [da] vildtlevende ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2014 sprogcentret [da] sprogcentret ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2014 realistisk [da] realistisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
01/02/2014 Mongoliet [da] Mongoliet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2014 dødsstraffen [da] dødsstraffen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2014 engelskordbog [da] engelskordbog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2014 rædsler [da] rædsler ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2014 betjene [da] betjene ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2014 stavning [da] stavning ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
15/01/2014 Kasserolle [da] Kasserolle ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2014 ølvom [da] ølvom ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2014 skandinavisk [da] skandinavisk ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2014 give en omgang [da] give en omgang ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2014 punktering [da] punktering ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
10/01/2014 bekræftet [da] bekræftet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 bankbog [da] bankbog ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 advarede [da] advarede ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 bogstaverne [da] bogstaverne ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 deltage [da] deltage ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
07/01/2014 busrejse [da] busrejse ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 køleskabet [da] køleskabet ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 aircondition [da] aircondition ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 bygningen [da] bygningen ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 morgenaviser [da] morgenaviser ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
06/12/2013 sekstiden [da] sekstiden ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ