ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ.
ਮਿਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੋ ਵੋਟਾਂ
21/01/2014 ingegnerizzare [it] ingegnerizzare ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/01/2014 ingenito [it] ingenito ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
21/01/2014 inintermediari [it] inintermediari ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] Pomeriggi Musicali ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 interfisso [it] interfisso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 interfertilità [it] interfertilità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 intimorimento [it] intimorimento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 intraprendimento [it] intraprendimento ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 intrasentire [it] intrasentire ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 invaditore [it] invaditore ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 ortognatica [it] ortognatica ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 invallarsi [it] invallarsi ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 ioglosso [it] ioglosso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 zoonosi [it] zoonosi ਉਚਾਰਨ 1 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 involgimento [it] involgimento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 ipoalgesia [it] ipoalgesia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 iodurare [it] iodurare ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 iodico [it] iodico ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 intrasferibilità [it] intrasferibilità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 intramurario [it] intramurario ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 invitatorio [it] invitatorio ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 eugnazia [it] eugnazia ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 intabescenza [it] intabescenza ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 intravenoso [it] intravenoso ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 intrecciabile [it] intrecciabile ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 intrecciatura [it] intrecciatura ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 intrecciamento [it] intrecciamento ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 maggengo [it] maggengo ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 interfecondità [it] interfecondità ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ
16/01/2014 introgressione [it] introgressione ਉਚਾਰਨ 0 ਵੋਟਾਂ